Clubreglementen

CLUBREGLEMENT EN RICHTLIJNEN

WTC LOBEK-SODIBRUG

 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Alle zijn lid van de club.
 2. Het bestuur bevat de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met een aantal gewone leden door het bestuur bepaald. Allen dienen lid te zijn van de club. Minstens de helft dient lid te zijn van Sodibrug.
 3. Het bestuur ziet toe dat alle leden worden aangesloten aan de VBR en dat alle daartoe vereiste formaliteiten worden vervuld.
 4. Het bestuur heeft tot taak de leden te voorzien van een uitrusting eigen aan de club en erop toe te zien dat alle reglementen worden gerespecteerd. Het is ook hun taak de organisaties naar behoren te laten verlopen. Zij werken jaarlijks een formule uit voor het bepalen van het kampioenschap.
 5. Het bestuur heeft tot taak een jaarlijkse ledenvergadering te organiseren. De vergadering heeft bij voorkeur plaats na het einde seizoen en vóór het begin van het nieuwe seizoen.
 6. Het bestuur stelt jaarlijks een activiteitenkalender samen. Zij bepaalt hierbij jaarlijks bij welke ritten een tussenkomst van de kas wordt voorzien. Er wordt slechts één rit per dag terugbetaald.
 7. Het bestuur neemt tot taak, om bij verplaatsingen die met voertuigen dienen te gebeuren, dit te organiseren. De kosten worden door de deelnemers gedragen.

De leden.

 1. Zijn lid, allen die aan onderstaande voorwaarden voldoen.
 2. Alle leden sluiten aan bij de Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme ( VBR). De leden dienen dan ook hun jaarlijkse bijdrage te betalen aan de club tegen uiterste datum A.L.V.
 3. Het lidgeld van de club wordt jaarlijks bepaald. Dit wordt kenbaar gemaakt bij de uitnodiging van de A.L.V. en op deze vergadering door de leden betaald samen met de bijdrage VBR.

Reglementen.

 1. Alle leden dienen een uitrusting van de club aan te schaffen. Zij betalen het voorgestelde bedrag. Jaarlijks kan een gedeelte gerecupereerd worden op basis van het aantal gereden ritten tot het betaalde bedrag is bereikt. Uitzondering voor gezinsaansluiting
 2. De leden lenen zich ertoe mede te werken aan de organisaties ingericht door de club.
 3. De leden dienen zich te gedragen tijdens de ritten en de verkeersreglementen te respecteren. Dit om de club niet in diskrediet te brengen.
 4. Alle gereden VBR-ritten, samengebracht in een kalender, tellen mee voor de teruggave kledij. Alle andere VBR-ritten, niet in de kalender opgenomen, tellen mee voor teruggave kledij mits voorlegging van het inschrijvingsbewijs of stempelkaart.
 5. Bij eventuele verplaatsingen met overnachtingen dienen de geïnteresseerde leden zich in te schrijven tegen vooropgestelde datum en alsook het bedrag te betalen. Leden die na deze datum toch nog wensen deel te nemen aan deze fietstochten dienen zelf in te staan voor de overnachting.
 6. Voor de Algemene Ledenvergadering kunnen leden voostellen of wijzigingen op de agenda plaatsen. Zij dienen daartoe het meegeleverde formulier in te vullen en terug te sturen tegen limietdatum. Niet vooraf ingediende of te laat toegestuurde formulieren worden niet in de agenda noch in het verslag opgenomen.
 7. Leden kunnen hun kandidatuur stellen voor het bestuur. Dit kan enkel wanneer een actief lid zijn activiteiten stopzet en zij worden voorgedragen door twee actieve bestuursleden. Het evenwicht Lobek-Sodibrug mag niet doorbroken worden.
 8. Alle onvoorziene situaties worden door het bestuur besproken en beslecht.
 9. Souper. De voorwaarden van de souper worden door het bestuur besproken en aan alle leden medegedeeld bij het begin van het seizoen via de nieuwsbrief.

Gezinsleden kunnen aansluiten zonder lid te zijn van de club. Zij genieten niet van de voordelen verbonden aan de club. Zij zijn wel verzekerd bij de VWB.

Advertenties